# วันที่ ผู้ส่ง ผู้รับ เลขพัสดุ สถานะ
1
19/04/2024
-
อ.โดมธราดล อนันตสาน / มนุษย์ฯ
ตู้เก็บพัสดุ
JM003044495TH รอรับ
1
19/04/2024
-
อ.ศิวดล แจ่มจำรัส / เกษตรฯ
ล๊อคเกอร์
RD199993214TH รอรับ
2
19/04/2024
-
วิชญาดา แสนทวีสุข / นักศึกษา
ตู้เก็บพัสดุ
JN115592761TH รอรับ
2
19/04/2024
-
อ.พุทธสุดา หนุดหละ / มนุษย์ฯ
ล๊อคเกอร์
JN093651412TH รอรับ
3
19/04/2024
-
ผศ.ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ / วิทยบริการฯ
ตู้เก็บพัสดุ
JF007285231TH รับแล้ว
3
19/04/2024
-
อ.อภิชาติ สุวรรณชื่น / เกษตรฯ
ล๊อคเกอร์
JN093655856TH รอรับ
4
19/04/2024
-
ผศ.สุปราณี พิสมัย / ครุศาสตร์
ตู้เก็บพัสดุ
JF296000098TH รอรับ
4
19/04/2024
-
คณบดีคณะครุศาสตร์
ล๊อคเกอร์
EN386099793TH รอรับ
5
19/04/2024
-
ผศ.ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ / พยาบาล
ตู้เก็บพัสดุ
ED130592256TH รอรับ
5
19/04/2024
-
คุณจุ๋ม / งานคลัง
ล๊อคเกอร์
ED169173564TH รอรับ
6
19/04/2024
-
ผศ.ดร.สุภชัย ตรีทศ / มนุษย์ฯ
ตู้เก็บพัสดุ
ED422011607TH รับแล้ว
6
19/04/2024
-
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และฯ / วิทย์ฯ
ล๊อคเกอร์
ED192539485TH รอรับ
7
19/04/2024
-
อ.มงคล นราศรี / วิทย์ฯ
ตู้เก็บพัสดุ
EJ307634479TH รอรับ
7
19/04/2024
-
ผศ.นงลักษณ์ อานี / มนุษย์ฯ
ล๊อคเกอร์
EJ956343010TH รอรับ
8
19/04/2024
-
ผศ.ชูเกียรติ โพนแก้ว / วิทย์ฯ
ล๊อคเกอร์
ED145485205TH รอรับ
9
19/04/2024
-
ทิวา ไพรเขต / ส่งเสริมฯ
ล๊อคเกอร์
RK644502489TH รอรับ
10
19/04/2024
-
ทิวา ไพรเขต / ส่งเสริมฯ
ล๊อคเกอร์
RL965922989TH รอรับ
11
19/04/2024
-
ผศ.ดร.กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ / มนุษย์ฯ
ล๊อคเกอร์
ED429303423TH รอรับ
12
19/04/2024
-
ผศ.ดร.กฤษติญา มูลศรี / วิจัยฯ
ล๊อคเกอร์
EH793798139TH รอรับ
13
19/04/2024
-
ผศ.ดร.กฤษติญา มูลศรี / วิจัยฯ
ล๊อคเกอร์
ED141297303TH รอรับ
14
19/04/2024
-
ผศ.ดร.กฤษติญา มูลศรี / วิจัยฯ
ล๊อคเกอร์
ED417121701TH รอรับ
15
19/04/2024
-
ผศ.ดร.กฤษติญา มูลศรี / วิจัยฯ
ล๊อคเกอร์
ED392249510TH รอรับ
16
19/04/2024
-
สินนภา มามั่ง / พัสดุ
ล๊อคเกอร์
ED386593213TH รอรับ
17
19/04/2024
-
รศ.ดร.พวงผกา แก้วกรม / วิทย์ฯ
ล๊อคเกอร์
EK014772185TH รอรับ
1
18/04/2024
-
หัวหน้างานการเงิน / งานคลัง
ล๊อคเกอร์
ED396142394TH รอรับ
2
18/04/2024
-
ทิวา ไพรเขต / ส่งเสริมฯ
ล๊อคเกอร์
RL996200694TH รับแล้ว
3
18/04/2024
-
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ล๊อคเกอร์
ED396734304TH รับแล้ว
4
18/04/2024
-
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ล๊อคเกอร์
ED178263033TH รับแล้ว
5
18/04/2024
-
ผศ.ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว / วิทย์ฯ
ล๊อคเกอร์
EM562947521TH รับแล้ว
6
18/04/2024
-
อ.ณัฐวุฒิ โพธิ์ศรีแก้ว / ครุศาสตร์
ล๊อคเกอร์
ED339150675TH รอรับ