# วันที่ ผู้ส่ง ผู้รับ เลขพัสดุ สถานะ
1
16/12/2021
Admin
ธีรเมธ บุญใหญ่
ทั่วไป
EB562616414TH รับแล้ว
2
16/12/2021
Teddy House
วรินธร ชาติสุภาพ
วิทย์
OB005836356TH รับแล้ว
3
16/12/2021
Madame fin
ระพีพร ระวิโรจน์
การจัดการ
EH603294115TH รอรับ
4
16/12/2021
ฝ่ายเภสัชกรรม
พลวัตน์ นิธิยุวิทย์
วิทยบริการ
EB536491999TH รอรับ
5
16/12/2021
ศรีมุ่ย
ธเนศ เรืองเดช
ทั่วไป
RJ154257965TH รอรับ
6
16/12/2021
บจก.พีเค
สุภัคญาดา ธนัชกรวรกิจ
มนุษย์
EO795023808TH รับแล้ว
7
16/12/2021
pinmook
หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
เกษตร
EH618224521TH รอรับ
8
16/12/2021
DESIGN
จุไรรัตน์ ไม้เลี้ยง
งานคลัง
EO796155751TH รอรับ
9
16/12/2021
BABYJANO214
อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์
สสว.
EH499151971TH รับแล้ว
10
16/12/2021
Everything2019
อุษา เดชสำรี
งานคลัง
OF174835345TH รอรับ
11
16/12/2021
think of lab works
นิภาพร ตาแก้ว
วิทย์
RG155904003TH รอรับ
12
16/12/2021
ups
MR.chlad yuenyao
วิทย์
RJ623231247TH รอรับ
13
16/12/2021
ภัทร์ศยา
อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์
สสว.
RL314056056TH รับแล้ว
14
16/12/2021
เทวฤทธิ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สสว.
ED318310244TH รับแล้ว
15
16/12/2021
ปรีชา
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
กจ.
ED086579403TH รอรับ
16
16/12/2021
ณิชากร
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองพัฒนา
EH224735917TH รอรับ
17
16/12/2021
เกียรติศักดิ์
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
กจ.
EJ641005998TH รอรับ
18
16/12/2021
มนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ธุรการ
EH596878581TH รับแล้ว
19
16/12/2021
นัฎชา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สสว.
ED004885829TH รับแล้ว
20
16/12/2021
จินตนา เกษแก้ว
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สสว.
ED357904616TH รับแล้ว
21
16/12/2021
กนกอร
เจน จันทรสุภาเสน
การจัดการ
ED200727156TH รอรับ
22
16/12/2021
รุจิรา
กองนโยบายและแผน
กองแผน
RP945792763TH รอรับ
23
16/12/2021
บ.โอซีซี
คุณกัญญา สายสิงห์เทศ
การจัดการ
EJ394754249TH รอรับ
24
16/12/2021
1
ณัฐชยา หุมนา
มนุษย์
ED276228986TH รับแล้ว
25
16/12/2021
2
ชนัญ ศรี
วิทย์
MPMI014679468 รอรับ
26
16/12/2021
สุจิตตรา
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
กองแผน
TH630128FMM56D รอรับ
27
16/12/2021
บ.อินส์ อินโนเวทีฟ
ฝ่ายการเงิน
งานคลัง
TH630128AXKA5d รอรับ
28
16/12/2021
ignite store
ศานต์ พานิชสิติ
เกษตร
SHP5113329986 รอรับ
29
16/12/2021
wha
ศานต์ พานิชสิติ
เกษตร
AM54564870388 รอรับ
1
15/12/2021
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
วิทยบริการ
EJ284489060TH รอรับ