ประวัติความเป็นมา

ประวัติ :
          สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แต่เดิมใช้ชื่อว่า “ ศูนย์วิจัย ” ซึ่งตั้งขึ้นตามภาระหน้าที่ ดังความในมาตรา5ของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 โดยมีผู้บริหารตำแหน่ง “ หัวหน้าศูนย์วิจัย ” ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ตามความในมาตรา 7 คือ ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถานศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเปลี่ยนไปมีภาระกิจเพิ่มขึ้น จากภารกิจในด้านการวิจัย ยังต้องรับผิดชอบด้านการฝึกอบรมและบริการวิชาการรวมทั้งรับผิดชอบงานของ “ ศูนย์วิจัยมะขามหวาน ” ของสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์อีกด้วยโดย มีผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัย และบริการวิชาการ

          พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ได้ลงพระปรมาธิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เริ่มใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 ให้สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ.2538 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนั้น สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงปรับเปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์”

          สำนักวิจัยและบริการวิชาการจึงได้เปลี่ยนเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารงานโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


สถานที่ตั้ง :
          อาคาร 1 ชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000


สีประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา : สีฟ้า


ปรัชญา :
          สรรค์สร้างองค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา ร่วมแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น


วิสัยทัศน์ :
          สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มุ่งส่งเสริมการวิจัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยให้กับอาจารย์ บริการทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายการวิจัย


  • อพ.สธ. มรภ.พช.
  • วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • รูปแบบบทความ ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
  • ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ