ภารกิจ

ภารกิจ :
          1. สร้างและพัฒนานักวิจัย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น
          2. บริการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
          3. สร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
          4. เผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน
          5. ส่งเสริมการวิจัยแบบมีส่วนร่วมแก่ท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ


  • อพ.สธ. มรภ.พช.
  • วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • รูปแบบบทความ ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
  • ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ