เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
          1. เป็นหน่วยงานกลาง ประสานความร่วมมือด้านการวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
          2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
          3. เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
          4. การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


  • อพ.สธ. มรภ.พช.
  • วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • รูปแบบบทความ ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
  • ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ