ผู้บริหารและบุคลากร

bossvijai00
รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

bossvijai01
ผศ. ดร. นุชจรี สิงห์พันธ์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายงานวิจัย
bossvijai02
ผศ. ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพ
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการวิชาการ
bossvijai03
อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์ เดือนหงาย
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารและธุรการ

01
นางสาวศิรินทิพย์ ผลประเสริฐ
หน่วยนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
02
นางสาวปิยนันท์ โอ่คำ
หน่วยบริหารจัดการงานวิจัย
03
นางสาวชุติมา พุฒอ่อน
หน่วยวารสารและการเผยแพร่งานวิจัย
04
นายเกื้อกูล พิมพ์ดี
หน่วยพัฒนางานวิจัย
05
นายบรรจง สุรินทร์
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
06
นางรัดดา สำราญพันธุ์
หน่วยบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
07
นางสาวมณีนุช เกตุแฟง
หน่วยการเงินและพัสดุ
นางกฤษวีณ์ภัค ทองสี
หน่วยธุรการ
นางสาวรมิดา สายทอง
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
13
นางสาวภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
- หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, จรรยาบรรณในสัตว์ทดลอง
- หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา
14
นายยศรพี ทองเจริญ
งานสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
15
นางสาววัชรพร เบ้าชาลี
งานสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • อพ.สธ. มรภ.พช.
  • วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • รูปแบบบทความ ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
  • ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ