เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ภายใน ตำแหน่ง/ฝ่ายงาน
รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 1933, 6300 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี  สิงห์พันธ์ 6302 รองผอ. ฝ่ายงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์  อินทรประไพ 1938 รองผอ. ฝ่ายบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์  เดือนหงาย 6301 รองผอ. ฝ่ายบริหารและธุรการ
กฤษวีณ์ภัค ทองสี 1908, 6306 หน่วยธุรการ
เกื้อกูล  พิมพ์ดี 6305 หน่วยพัฒนางานวิจัย
ปิยนันท์  โอ่คำ 6308 หน่วยบริหารจัดการงานวิจัย
รมิดา  สายทอง 1932, 6303 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ชุติมา  พุฒอ่อน  6310 หน่วยวารสารและการเผยแพร่งานวิจัย
รัดดา  สำราญพันธุ์ 1932 หน่วยบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
บรรจง  สุรินทร์ 6307 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มณีนุช  เกตุแฟง 1936, 6304 หน่วยการเงินและพัสดุ
ศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 6309 หน่วยนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ภัสราภรณ์  เกตุแก้ว 1932 หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, จรรยาบรรณในสัตว์ทดลองหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา
ยศรพี  ทองเจริญ 6311  งานสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วัชรพร  เบ้าชาลี 6312  งานสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ที่ 11 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : (056) 717141 โทรสาร : (056) 717141
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  • อพ.สธ. มรภ.พช.
  • วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • รูปแบบบทความ ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
  • ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ