รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

 

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
    1. รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย
          1.1 อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์ เดือนหงาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    2. รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ระดับคณะ
        2.1 อาจารย์ศิริวรรณ พลเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
        2.2 อาจารย์กนิฐา แสงกระจ่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        2.3 อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ คณะวิทยาการจัดการ
        2.4 อาจารย์อิศราพร ชัยงาม คณะครุศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรติงานบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
    1. รางวัลเชิดชูเกียรติงานบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย
        1.1 อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร
    2. รางวัลเชิดชูเกียรติงานบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ระดับคณะ
        2.1 อาจารย์สนธยา พึ่งคิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        2.2 อาจารย์วิระพันธ์ ลอยมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        2.3 อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ คณะวิทยาการจัดการ
        2.4 อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี คณะครุศาสตร์

เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (5800209083908.pdf)5800209083908.pdf7

  • อพ.สธ. มรภ.พช.
  • วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • รูปแบบบทความ ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
  • ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ