รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยระดับดี และรางวัลบุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม/สนับสนุนงานวิจัยชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยระดับดี และรางวัลบุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม/สนับสนุนงานวิจัยชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562       ตามที่  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีกำหนดจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยระดับดี และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม/สนับสนุนงานวิจัยชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563  นั้น

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จึงขอประกาศรางวัล จำนวน 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

  1. 1. รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยระดับดี ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

               1.1  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้แก่  อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์

               1.2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่  อาจารย์สุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง

               1.3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แก่  อาจารย์ฤทัยทิพย์  รัตนพันธ์

               1.4  คณะวิทยาการจัดการ  ได้แก่  อาจารย์กริชชัย  ขาวจ้อย

               1.5  คณะครุศาสตร์  ได้แก่  อาจารย์วรางคณา  ภู่ศิริภิญโญ

  1. รางวัลบุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม/สนับสนุนงานวิจัยชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

               2.1  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้แก่  นางแสนสุข  เบ้าทองคำ

               2.2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่  นายภูวดล  เตโช

               2.3  คณะวิทยาการจัดการ  ได้แก่  นางนุชจรีย์  ประทีปคีรี


  • อพ.สธ. มรภ.พช.
  • วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • รูปแบบบทความ ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
  • ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ