การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" (8-9 มี.ค. 61)

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" (8-9 มี.ค. 61)

เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (Proceedings 2018.pdf)1. รูปแบบ PDF4

  • อพ.สธ. มรภ.พช.
  • วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • รูปแบบบทความ ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
  • ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ