ผลการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณงบ Foundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

ประกาศ‼️ผลการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณงบ Foundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้ดำเนินการ

8 ม.ค. 64

ส่งแบบยืนยันการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สกสว.กลุ่ม Fundamental Fund ขั้นกลั่นกรองคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้เสนอโครงการวิจัย

คณะรวบรวมส่ง สวพ.

6-9 ม.ค. 64

1. ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRIIS

2. ดำเนินการแตกตัวคูณในไฟล์ Excel

ผู้เสนอโครงการวิจัย

10 ม.ค.64

ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS

สถาบันวิจัยและพัฒนา

11 ม.ค. 64

1. นักวิจัยนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่พิมพ์จากระบบ NRIIS  จำนวน โครงการละ 3 ชุด

2. นักวิจัยนำส่งตารางการแตกตัวคูณที่พิมพ์จากไฟล์ Excel  จำนวน โครงการละ 3 ชุด

3. นักวิจัยนำส่ง CD ที่บรรจุ ไฟล์ข้อเสนอโครงการตามข้อ 1 และไฟล์ตารางการแตกตัวคูณตามข้อ 2 จำนวน 1 แผ่นต่อโครงการ

(นำส่งข้อมูลถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ก่อนเวลา 12.00 น.)

ผู้เสนอโครงการวิจัย

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในระบบ NRIIS (ระบบปิดเวลา 17.00 น.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

12 ม.ค.64

ส่งเอกสารคำของบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กลุ่ม Fundamental Fund ขั้นกลั่นกรองคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เอกสารต้องถึง สกสว. ภายในวันที่ 13 ม.ค. 64)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 

 


  1. RD PCRU NEWS
  2. อบรม/สัมมนา

มหกรรมตลาดนัดใน ม. อินทนิล มาร์เก็ต

17-02-2564 RDI PCRU NEWS

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีกำหนดจัดมหกรรมตลาดนัดใน ม. อินทนิล มาร์เก็ต ภายในงาน มีการมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย อาห...

Read more

แจ้งนักวิจัยเข้าร่วมประชุมชี้แจงจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ทุน…

29-01-2564 RDI PCRU NEWS

         ตามที่ คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

Read more

ผลการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณงบ Foundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

05-01-2564 RDI PCRU NEWS

    ประกาศ‼️ผลการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณงบ Foundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565   ผลการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ประกอบการจัดทำรายละเอียดคำของบประม...

Read more

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย โดยบัณฑิตวิทยาลัย…

28-01-2564 อบรม/สัมมนา

  ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโค...

Read more
next
prev

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม

  • อพ.สธ. มรภ.พช.
  • วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • รูปแบบบทความ ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
  • ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ