1. RD PCRU NEWS
  2. อบรม/สัมมนา

มหกรรมตลาดนัดใน ม. อินทนิล มาร์เก็ต

17-02-2564 RDI PCRU NEWS

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีกำหนดจัดมหกรรมตลาดนัดใน ม. อินทนิล มาร์เก็ต ภายในงาน มีการมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย อาห...

Read more

แจ้งนักวิจัยเข้าร่วมประชุมชี้แจงจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ทุน…

29-01-2564 RDI PCRU NEWS

         ตามที่ คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

Read more

ผลการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณงบ Foundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

05-01-2564 RDI PCRU NEWS

    ประกาศ‼️ผลการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณงบ Foundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565   ผลการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ประกอบการจัดทำรายละเอียดคำของบประม...

Read more

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย โดยบัณฑิตวิทยาลัย…

28-01-2564 อบรม/สัมมนา

  ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโค...

Read more
next
prev

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม

  • อพ.สธ. มรภ.พช.
  • วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • รูปแบบบทความ ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
  • ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ