ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

O13 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

O14 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • ผลการดำเนินงาน : 1. ระบบบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่กำกับกลไกการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขั้นตอนการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดทิศทางการวิจัย การเสนอโครงการวิจัย การอนุมัติโครงการวิจัยและทุนการวิจัย การทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย การติดตามและการรายงานผลการวิจัย เพื่อให้ผู้เสนอโครงการวิจัยทราบขั้นตอนและกระบวนการขอรับทุน สามารถวางแผนขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยได้

  เอกสารแนบ  : 1. แผนภาพขั้นตอนระบบบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 • ผลการดำเนินงาน : 2. ระบบการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่กำกับกลไก มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขั้นตอนการสนับสนุนบุคลากรในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากการนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดการประชุม

  เอกสารแนบ : 2. แผนภาพขั้นตอนระบบการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 • ผลการดำเนินงาน : 3. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม

  เอกสารแนบ : 3. แผนภาพขั้นตอนระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม

 

O15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 • ผลการดำเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยคิดเป็นจำนวน (เรื่อง) ของผู้มารับบริการ (นักวิจัย/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา/บุคลากรภายนอก) จำนวนทั้งสิ้น 1,387 เรื่อง
                                 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
                                 1. หนังสือภายนอก จำนวน 535 เรื่อง แยกออกเป็น
                                    - งานวิจัย จำนวน 184 เรื่อง
                                    - งานบริการวิชาการ จำนวน 7 เรื่อง
                                    - งานบ่มเพาะวิสากิจ จำนวน 15 เรื่อง
                                    - งานอื่นๆ จำนวน 329 เรื่อง
                                 2. บันทึกข้อความภายใน จำนวน 852 เรื่อง แยกออกเป็น
                                    - งานวิจัย จำนวน 404 เรื่อง
                                    - งานบริการวิชาการ จำนวน 72 เรื่อง
                                    - งานบ่มเพาะวิสากิจ จำนวน 3 เรื่อง
                                    - งานอื่นๆ จำนวน 373 เรื่อง

                                 ทั้งนี้ เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563 โดยมีกระบวนการรับเรื่องเข้าไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณ ตรวจสอบ ให้ความเห็น พัฒนา และสนับสนุนงานนั้นๆ จากผู้มารับบริการให้ลุล่วงไปด้วยดี เป็นไปตามขั้นตอนการบริหารของหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัย

  เอกสารแนบ : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

O16 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • ผลการดำเนินงาน : ในรอบปีการศึกษา 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งพิจารณาจากประเด็นความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านสารสนเทศหน่วยงาน ผู้รับบริการ ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจากทุกคณะ ภายในระยะเวลาเดือนมีนาคม 2561 มีคะแนนผลกประเมิน 4.09 คะแนน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

  เอกสารแนบ : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

O17 - E-Service

 • ผลการดำเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาใช้ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล รวมทั้งระบบเว็บบอร์ด (กระดานสนทนา) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าวสารรวมถึงการตอบคำถาม ข้อสงสัยด้านงานวิจัยต่าง ๆ ให้แก่นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  เอกสารแนบ : 1. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
                         2. ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
                         3. ระบบวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
                         4.หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
                         5. ระบบเว็บบอร์ดคลินิกวิจัย

 

O33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • ผลการดำเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้แทนรองคณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีหน้าที่ วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย กำกับติดตามและตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานตลอดจนระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการ และเสนอความเห็นแก่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

  เอกสารแนบ : 1. สั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 1396/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
                        2. การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2562

 

O43 - มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 • ผลการดำเนินงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมโดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากงานบริการวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการบริการวิชาการโดยดำเนินงานตามขั้นตอนแผนภูมิการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม

                         การลงพื้นที่สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม เป็นแนวทางการดำเนินงานของงานบริการวิชาการเพื่อลงพื้นที่สำรวจความต้องการการรับบริการวิชาการ โดยรับฟังข้อเสนอ ปัญหา และความต้องการของชุมชนโดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ

                          การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากงานบริการวิชาการ คือ โดยมหาวิทยาลัยจะกำหนดเป็นขั้นตอนในการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมและเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบันและระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่

                          1) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายต้องให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งการดำเนินงานจะอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการที่มาจากคณบดีจากทุกคณะ

                           2) การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากงานบริการวิชาการ โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนใหญ่จากกลุ่มเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการกำหนดมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา ความต้องการของชุมชนเพื่อให้คณะ 5 คณะใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดโครงการบริการวิชาการเพื่อบรรจุไว้ในแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณนั้นๆ

  เอกสารแนบ : แผนภูมิการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม

 

O48 - มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 • ผลการดำเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มีมาตรการตรวจสอบครอบคลุมใน 3 ประเด็น ดังนี้
                                 1. การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
                                 2. การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
                                 3. การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล

 • เอกสารแนบ : ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (O14-1.pdf)O14-1-แผนภาพขั้นตอนระบบบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์15
Download this file (O14-2.pdf)O14-2-แผนภาพขั้นตอนระบบการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์13
Download this file (O14-3.pdf)O14-3-แผนภาพขั้นตอนระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม11
Download this file (O15-2563.pdf)O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ13
Download this file (O16-2563.pdf)O16-รายงานผลการประเมินความพึงพอใจสถาบันวิจัยและพัฒนา15
Download this file (O33-2562061308300.pdf)O33-คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 1396/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ13
Download this file (O48.pdf)O48-ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ17
Download this file (O13-statute_research2559.pdf)O13-เล่มรวมคู่มือ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ23
Download this file (screencapture-research-pcru-ac-th-researchV2-rd-pcru-news-33-2013-06-14-02-57-43-10633-25620111110407-html-2020-10-30-15_32_34.pdf)O33-2-การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/256221

 • อพ.สธ. มรภ.พช.
 • วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
 • รูปแบบบทความ ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
 • ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
 • ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ